Aanneming van ‘n kind, alles wat jy wil weet.

AANNEMING

Wat is die doelwit van die aannemingsprosedure?

Artikel 229 van die Kinderwet bepaal dat die doelwit van die aannemingsprosedure is:

Om kinders te beskerm en te versorg deur ‘n veilige, gesonde omgewing met positiewe bystand te verskaf; en

Om die doelwitte van permanente beplanning te bevorder deur kinders te verbind tot ander veilige- en versorgende familie verhoudinge wat bedoel is om ‘n leeftyd te hou.

Wanneer kan ‘n kind aangeneem word?

In terme van Artikel 229 van die Kinderwet kan enige kind aangeneem word as:

1.Dit in die beste belange van die kind is;
2.Die kind aanneembaar is; en
3.Daar voldoen is aan die vereistes van Hoofstuk 15 – wat handel oor Aanneming – van die Kinderwet.

‘n Maatskaplike werker bepaal of ‘n kind aanneembaar is deur te kyk of die kind voldoen aan die vereistes soos gestel in Artikel 230(3).

Die kind is dus aanneembaar as:

1.die kind ‘n weeskind is wie geen voog het wie gewillig is om die kind aan te neem nie;
2.die ligging of waar die ouer of voog van die kind is, nie vasgestel kan word nie;
3.die kind agtergelaat (geabandonneer) is;
4.die kind se ouer of voog die kind mishandel het of opsetlik verwaarloos het, of toegelaat het dat die kind mishandel of opsetlik verwaarloos geword het;
5.die kind ‘n alternatiewe permanente verplasing benodig.

Wie mag ‘n kind aanneem?

Artikel 231 van die Kinderwet bepaal dat ‘n kind aangeneem kan word deur:

1.‘n getroude man en vrou gesamentlik;
2.Vennote in ‘n permanente huishoudelike lewensvennootskap (saamwoonverhouding) gesamentlik;
3.Ander persone wat ‘n gemeenskaplike woning deel en ‘n permanente familie eenheid vorm gesamentlik;
4.‘n weduwee, wewenaar, ’n geskeide of ongetroude persoon;
5.‘n getroude persoon wie se gade die ouer is van die kind of ‘n persoon wie se permanente saamwoon vennoot die ouer is van die kind;
6.Die biologiese vader van ‘n buite-egtelike kind;
7.‘n pleegsorg ouer van die kind.

Hierdie persone moet egter voldoen aan die volgende vereistes soos gestel in Artikel 231(2) deurdat die aanneemouer moet:

1.geskik en gepas wees om toevertrou te word met volle ouerlike verantwoordelikhede en regte ten opsigte van die kind;
2.gewillig en in staat wees om die verantwoordelikhede en regte te onderneem, uit te oefen en te behou;
3.moet oor die ouderdom van 18 jaar wees; en
4.behoorlik geassesseer deur ‘n aannemings maatskaplike werker vir voldoening van paragrawe 1 en 2.
5.‘n Persoon mag nie gediskwalifiseer word om ‘n kind aan te neem op grond van sy finansiële vermoë nie.

Wie se toestemming word benodig vir aanneming van ‘n kind?

Artikel 233 van die Kinderwet bepaal dat ‘n kind slegs aangeneem mag word indien daar toestemming daartoe verleen is deur:

1.Elke ouer van die kind, ongeag of die ouers getroud is of nie;
2.Enige ander persoon wie beskik oor voogdyskap ten opsigte van die kind; en
3.Die kind, as die kind 10 jaar of ouer is of indien die kind onder die ouderdom van 10 jaar is, maar van so ‘n ouderdom dat die kind volwasse is en op so stadium van
ontwikkeling dat die kind die implikasies van die toestemming verstaan.

Wanneer is toestemming nie nodig nie?

Laasgenoemde word egter beperk deur Artikel 236 van die Kinderwet. Dit is nie nodig vir toestemming van ‘n ouer of voog indien die ouer of voog:

1.Nie bevoeg is om toestemming te gee nie weens die feit dat ouer of voog geestelik versteurd is.
2.Die kind agterlaat, of daar kan nie vasgestel word waar die ouer is nie, of as die identiteit van die voog onbekend is;
3.Die kind mishandel het of opsetlik verwaarloos het, of toegelaat het dat die mishandel word of opsetlik verwaarloos word.
4.Aanhoudend gefaal het om sy of haar ouerlike verantwoordelikhede teenoor die kind gedurende die vorige 12 maande te vervul.
5.deur ‘n bevel van die Hof ontneem is van die reg om toestemming te gee tot die Aanneming;
6.gefaal het om te reageer op ‘n Kennisgewing van Voorgestelde Aanneming binne 30 dae vanaf ontvangs van Kennisgewing (artikel 238 van die Kinderwet).

In die geval van weeskinders wie geen voog of sorghebber het wie gewillig en bevoeg is om die kind aan te neem is dit ook nie nodig vir toestemming nie en moet die hof net voorsien word van gesertifiseerde afskrifte van die kind se ouers of voogde se doodsertifikate of ander dokumentasie wat deur die Hof versoek word.

Die biologiese pa van die kind se toestemming is ook nie nodig nie as hy nie getroud is met die kind se moeder nie of nie getroud was met die moeder ten tye van konsepsie of enige tyd daarna nie, en nie op enige van die volgende wyses erken dat hy die vader is nie:

1.Geskrewe erkenning dat hy die biologiese vader is van die kind aan die moeder of die klerk van die Kinderhof voordat die kind die ouderdom van 6 maande bereik;
2.Deur vrywillig onderhoud te betaal ten behoewe van die kind;
3.Deur skade te betaal ingevolge die Gewoontereg; of
4.Deur te veroorsaak dat besonderhede van homself op die registrasie van geboorte aangeteken is.
5.Die kind gebore is uit ‘n bloedskande verhouding tussen die biologiese vader en moeder;
6.As die Hof op ‘n oorwig van waarskynlikheid bevind dat na beskuldiging deur die moeder van die kind, die swangerskap ontstaan uit ‘n verkragting.

Die Kinderhof mag op ‘n oorwig van waarskynlikheid ‘n bevel maak dat daar wel ‘n grond bestaan op grond waarvan die ouer of persoon se toestemming nie nodig is by die aanneming van ‘n kind nie.

Wat behels die aannemingsprosedure?

Artikel 239 van die Kinderwet bepaal dat ‘n Aansoek vir die aanneming van ‘n kind moet by die Klerk van die Kinderhof ingedien word.

Die aansoek moet hand aan hand gaan met ‘n verslag, in die voorgeskrewe formaat van ‘n aannemingsmaatskaplike werker, waarin die maatskaplike werker weerspieël dat die kind aanneembaar is ingevolge Artikel 230(3), dat die aanneming in die beste belang van die minderjarige kind is en ook voorgeskrewe mediese inligting rakende die kind verwys.

Daar moet ook verslag gee word wat aandui dat die aanneemouer of ouers geskik en gepas is om toevertrou te word met volle ouerlike verantwoordelikhede en regte ten opsigte van die kind; gewillig en in staat is om die verantwoordelikhede en regte te neem, te beoefen en te behou en oor die ouderdom van 18 jaar is. Plus ‘n skrywe vanaf die Provinsiale Hoof van Sosiale Ontwikkeling wat die aanneming van die kind voorstel.

Adoption brings joy to children and families alike.
Adoption is not easy – but then again, nothing worth while is!

Wanneer ‘n kind aanneembaar raak, moet die Klerk van die Kinderhof die voorgeskrewe stappe neem om die name en adresse van alle persone wie se toestemming vir die aanneming verlang word in terme van Artikel 233 van die Kinderwet te verkry. Indien toestemming nie nodig is nie moet die Klerk steeds redelike stappe neem om vas te stel wat die naam is van sodanige persoon ingevolge Artikel 236 van die Kinderwet asook die gronde hoekom die persoon se toestemming nie nodig is nie.

Indien ‘n persoon toegestem het tot die aanneming van die kind in terme van Artikel 233 van die Kinderwet en versoek dat die ander ouer of voog se toestemming nie nodig is nie ingevolge die gronde soos uiteengesit in Artikel 236 moet die betrokke persoon ‘n verklaring by die Kinderhof indien wat uiteensit hoekom die toestemming nie nodig is nie.

Die Klerk van die Kinderhof moet dan enige toestemming vir aanneming aan die Hof openbaar en voorlê en indien van toepassing ‘n Verklaring waarin die een persoon verklaar hoekom ‘n ander se toestemming nie nodig is nie, asook enige geskrewe replieke in terme van voormelde verklaring en enige ander inligting wat die Hof kan assisteer in die aanneming aan die Hof openbaar.

Wanneer die Hof die aansoek oorweeg neem die Hof die volgende relevante faktore in ag:

1.Die kulturele- en geloofsagtergrond van die kind, die kind se ouers en dié van die aanneemouers,
2.alle redelike voorkeure deur ‘n ouers gestaaf in sy/haar toestemming, en
3.die verslag van die aannemings maatskaplike werker.

Die Kinderhof mag slegs ‘n aannemingsbevel maak indien dit in die beste belang van die kind is, die aannemingsouer(s) voldoen het aan die vereistes soos gestrek in Artikel 231(2) van die Kinderwet soos hierbo uiteengesit, die nodige toestemming tot aanneming gegee is met oorweging van onredelike weerhouding van toestemming en die toestemming nie teruggetrek is nie, en dat daar voldoen is aan Artikel 231(7) deurdat die biologiese pa of die pleegouer wie nie voogdyskap het oor die kind nie oorweeg is as moontlike aanneemouer maar vir welke rede ookal nie gereageer het binne 30 dae na kennisgewing nie en self aannemingsaansoek geloods het nie.

Wat behels onredelike weerhouding van toestemming?

Die hof kan indien die Hof bevind dat toestemming onredelik weerhou word en die aanneming is in die beste belange van die kind die aannemingsaansoek toestaan. (Artikel 241 van die Kinderwet)

Watse faktore neem die Hof in ag wanneer die Hof ag dat toestemming onredelik weerhou word?

Die aard van die verhouding gedurende die laaste 2 jare tussen die kind en die persoon wie toestemming weerhou en enige bevindings deur die hof in hierdie verband en die toekomstige vooruitsig van ‘n gesonde verhouding wat kan ontwikkel tussen die kind en die persoon wat toestemming weerhou in die onmiddellike toekoms.

Watse effek het ‘n aannemingsbevel?

OP VOORMALIGE PERSONE BETROKKE:

Behalwe as daar ‘n voor-aannemings ooreenkoms aangegaan is wat deur die Hof bevestig is sal ‘n aannemingsbevel die volgende termineer of nietig maak:

1.Alle ouerlike verantwoordelikhede en regte van enige persoon, insluitende ‘n ouer, stiefouer of saamwoonmaat wat hy / sy gehad het voor die aanneming.
2.Alle eise om kontak tot die kind deur enige familie lid of persoon soos hierbo genoem;
3.Alle regte en verantwoordelikhede wat die kind gehad het teenoor bovermelde persone en enige vorige plasingsbevel van die kind. (Artikel 242(1) van die Kinderwet).

OP AANNEEMOUERS:

Die aannemingsbevel plaas volle ouerlike verantwoordelikhede en regte ten behoewe van die kind oor op die aanneemouers.

1.Die kind kry dan ook die van – van die aanneemouers tensy andersins gemeld is in bevel.
2.Die aanneemouers word nie toegelaat om enige huwelik of seksuele gemeenskap tussen die kind en enige ander persoon toe te laat wie voor aanneming ook verbied
sou word om dit te doen nie.
3.Laastens hou die aannemingsbevel voor dat die enige regte van die kind tot eiendom nie geraak word deur die aanneming nie. (Artikel 242(1) van die Kinderwet).

‘n Aangenome kind moet geag word as die “kind” van die aanneemouers en die aanneemouers as die “ouers” van die aangenome kind.

Die biologiese pa van die kind se toestemming is nie nodig by ‘n aansoek om aanneming nie indien die biologiese pa nie getroud is met die kind se moeder nie of nie getroud was met die moeder ten tye van konsepsie of enige tyd daarna nie, en nie op enige van die volgende wyses erken dat hy die vader is nie:

1.Geskrewe erkenning dat hy die biologiese vader is van die kind aan die moeder of die klerk van die Kinderhof voordat die kind die ouderdom van 6 maande bereik;
2.Deur vrywillig onderhoud te betaal ten behoewe van die kind;
3.Deur skade te betaal ingevolge die Gewoontereg; of
4.Deur te veroorsaak dat besonderhede van homself op die registrasie van geboorte aangeteken is.

Hy moet egter indien sy besonderhede bekend is in kennis gestel word van die aannemingsaansoek ingevolge Artikel 231(7)(a) en die geleentheid gebied word om binne 30 dae self aansoek te loods, as hy voldoen aan die kriteria van Artikel 231(2)(a).