Vruggebruik: kan soms vir erfgename ‘n las wees

Vruggebruik kan soms vir erfgename ‘n las weesOm ‘n vruggebruik aan iemand na te laat, is ‘n erkende manier om vir ‘nnaasbestaande, byvoorbeeld ‘n man vir sy vrou,te sorg. Maar wat baie mense vergeet,

is dat die vruggebruik soms ‘n groot finansiële las kan plaas op die werklike erfgename, byvoorbeeld die kinders, wat vir die instandhouding van die bate,byvoorbeeld ‘n woonhuis, verantwoordelik is.
Die man sal byvoorbeeld in sy testament bepaal dat hy ‘n residensiële vaste eiendomaan sy kinders bemaak, maar dat sy vrou dievruggebruik daarvan het totdat sy die dagsterf. Op dié manier verseker hy dat sy
die gebruik en genot van die eiendom het.Hoewel die reg van die vrou vereis dat sy soos ‘n versigtige eienaar sal optree en dus nie die bates aan misbruik sal onderwerp nie,is sy nie aan enige persoon gebonde nie.
Daar word verwag dat sy die vruggebruikbehoorlik sal gebruik vir die doel waarvoor dit bestem is, maar sy het ook die reg om byvoorbeeld die huis óf self te bewoon, óf te verhuur as ‘n manier om vir haar ‘n inkomste te genereer.
Indien sy die huis verhuur, mag die huurooreenkoms nie vir ‘n termyn langer as die duur van die vruggebruik wees nie. Sy moet self die eiendomsbelasting betaal en alledaagse klein instandhoudingskoste dra. Maar sy is nie verplig om herstelwerk van groot omvang te doen wat deur normale slytasie meegebring word nie. Selfs al sou dit deur alledaagse gebruik tot niet gaan, is sy nie verplig om dit te vervang nie.
Hierdie “regte” kan egter probleme vir die kinders as die uiteindelike erfgename (blote eienaars) hê. Tydens die vruggebruik se bestaan het die kinders geen reg op en bevoegdheid tot die gebruik of genot van die bate nie. Hulle mag nie inmeng nie, hoewel hulle uiteraard ‘n reg het om hul belange te beskerm indien die vruggebruikster die bates misbruik. Die kinders kan ook die bates verseker en self die premies daarvoor betaal. Alle groot of noodsaaklike herstelwerk is vir hul eie rekening en hulle sal moet sorg dat die woonhuis te alle tye leefbaar is. En dit is hier waar probleme vir die kinders kan ontstaan omdat daar dikwels nie genoeg geld
beskikbaar is om sulke herstelwerk te finansier nie. By aansoek om ‘n verbandlening is daar dokumentêre vereistes ten opsigte van die vruggebruik waaraan eers vol doen moet word. Indien die eiendom vrywillig verkoop word, moet die vruggebruikster en die kinders die kontrak onderteken.
By die afsterwe van die vruggebruikster verval die vruggebruik. Indien die erfgename voor haar sterf, gaan hul deel van die vruggebruikbates oor op hul erfgename, maar dit bly aan dieselfde vruggebruikvoorwaardes onderhewig.
(Sanlam Trust; Maart 2008)